Стремежът на БФСК е да осигури

индивидуален подход към всеки
от своите клиенти,
оптимизирайки счетоводството,
финансите и данъците
съобразно спецификата на извършваната
дейност на базата на качествени, бързи
и ценово обосновани счетоводни услуги
на конкурентни цени

счетоводно обслужване София

Счетоводно обслужване

Ежемесечно водене на счетоводни регистри съгласно НСС, МСС и ЗС
• Ежедневни счетоводни справки
• Изготвяне на вътрешни отчети предназначени за ползване от ръководството. Възможност за справки под Excel и комуникиране по електронен път
• Наблюдение и контрол на паричните потоци
• Ежемесечно подготвяне и подаване в Данъчна Служба на дневници за покупките, дневници за продажбите и Справка-декларация за ДДС, включително и по електронен път
• Подготовка на ежемесечни платежни нареждания за осигуровки и др. задължения към бюджета
• Изготвяне на Трудови Договори и Трудови досиета, изготвяне и попълване на Трудови книжки, регистриране на ТД пред НОИ, изготвяне на ведомости и рекапитулации за служителите на предприятието, ежемесечно подаване на Декларация №1 и №4 пред НОИ и по електронен път
• Изготвяне на вътрешно фирмени документи: Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред, Служебни бележки и др.
• Годишно счетоводно приключване, изготвяне на ГФО: Баланс, Отчет за доходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал и всички приложения съгласно НССи МСС.
• Изготвяне и предоставяне на годишни статистически форми пред НСС
• Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.
• Изготвяне на търговски договори
• Бързи и Точни справки за Активите и Пасивите на предприятието
• Водене на ревизии /защита, възражения/
• Изготвяне на декларации и тримесечни справки в случаите на чл.от Валутния Закон. За предоставяне на информация пред БНБ
• Контакти с данъчна администрация – представителство